ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 
1.Загальні положення

Сайт www.performia.com  знаходиться під управлінням ТОВ “ПЕРФОРМІЯ ЦЕНТР-УКРАЇНА”.

Ми дуже серйозно ставимося до безпеки персональних даних наших клієнтів. У зв’язку з цим компанія ТОВ “ПЕРФОРМІЯ ЦЕНТР-УКРАЇНА” розробила дану політику конфіденційності (далі – «Політика»), мета якої – проінформувати Вас про порядок збору, зберігання і обробки персональних даних та інформації, що надається Вами.

Ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних і визначаємо цілі, для яких персональні дані використовуються ТОВ “ПЕРФОРМІЯ ЦЕНТР-УКРАЇНА”. ТОВ “ПЕРФОРМІЯ ЦЕНТР-УКРАЇНА” є «Контролером даних» для цілей Генерального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі «GDPR») і іншого застосовного законодавства про захист даних, а також «Власником персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR, в тому числі, але не виключно:

  • Ви дали згоду на обробку персональних даних;

  • обробка необхідна з метою укладення з Вами та/або виконання Договору про надання комплексу робіт/послуг з організації та проведення виставкового заходу,  або надання Вам додаткових послуг;

  • така обробка вимагається законодавством країн, з резидентами яких ми здійснюємо співпрацю по організації спеціалізованих заходів, виставок, конференцій тощо.

Ми можемо періодично оновлювати Політику конфіденційності, в тому числі, якщо цього вимагає застосовуване законодавство. Тому ми просимо Вас відвідувати веб-сайт ТОВ “ПЕРФОРМІЯ ЦЕНТР-УКРАЇНА”, щоб переконатися в тому, що Ви маєте актуальну інформацію.

Дана політика розроблена згідно з Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI, Конвенцією Ради Європи від 28 січня 1981 року № 108 “Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних”.

Обробка Ваших персональних даних відбувається відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Обробка персональних даних клієнтів, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС  2016/679 (далі – «GDPR»). Також законодавство країн, з резидентами яких ми перебуваємо в ділових-партнерських відносинах, може встановлювати додаткові вимоги.

У даній Політиці нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

база персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

Контролер персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їхню обробку. Контролер персональних даних є «власником персональних даних» в термінології українського законодавства.

згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;

знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник персональних даних –особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;

суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються;

третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

фізична особа, що ідентифікується – це фізична особа, яку можна прямо або опосередковано  ідентифікувати, зокрема, за допомогою посилання на певний ідентифікатор (ім’я, прізвище, номер документа, інший ідентифікатор) або шляхом аналізу кількох елементів фізичної, генетичної, психологічної, економічної, культурної або іншої ідентичності даної фізичної особи.

2.Умови та принципи обробки персональних даних

2.1. Персональні дані, що піддаються автоматизованій обробці, повинні:

a) отримуватися та оброблятися сумлінно та законно;

b) зберігатися для визначених і законних цілей та не використовуватися в спосіб, не сумісний із цими цілями;

c) бути адекватними, відповідними та ненадмірними стосовно цілей, для яких вони зберігаються;

d) бути точними та в разі необхідності оновлюватися;

e) зберігатись у формі, яка дозволяє ідентифікацію суб’єктів даних не довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються.

2.2. Персональні дані, що свідчать про расову приналежність, політичні, релігійні чи інші переконання, а також дані, що стосуються здоров’я або статевого життя, не можуть піддаватися автоматизованій обробці, якщо внутрішнє законодавство не забезпечує відповідних гарантій.

2.3. Для захисту персональних даних, що зберігаються у файлах даних для автоматизованої обробки, уживаютьcя відповідні заходи безпеки, спрямовані на запобігання випадковому чи несанкціонованому знищенню або випадковій утраті, а також на запобігання несанкціонованим доступу, зміні або поширенню.

2.4. Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

2.5. Згода суб’єкта персональних даних висловлюється у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки.

2.6. Володільцем та розпорядником персональних даних є ТОВ “ПЕРФОРМІЯ ЦЕНТР-УКРАЇНА”.

.

3.Персональні дані, що збираються та цілі обробки

3.1. Контролер персональних даних обробляє персональні дані, що повідомляються йому суб’єктами персональних даних при заповненні анкет, що генеруються програмою, в тому числі:

– прізвище, ім’я, по батькові, дата, місяць і рік народження, стать, громадянство,

– адреса місця проживання, адреса місця тимчасового перебування;

– відомості про освіту, включаючи відомості про рівень освіти, найменування навчального закладу, професії, спеціальність, кваліфікацію;

– відомості про досвід і стаж роботи, включаючи інформацію про місця роботи, займаних посадах, які виконуються трудові функції та обов’язки, безпосередніх керівників, підстави і причини звільнення;

– номера робочого, домашнього і мобільного телефонів (факсу), адресу електронної пошти;

– відомості про соціальні, організаційні, художні і технічні навички і здібності;

– наявність / відсутність водійського посвідчення;

– фотографія (зображення) суб’єкта персональних даних;

а також заповнені суб’єктом персональних даних на сайті з використанням програми анкети, тести (в т.ч. у формі інтерв’ю) та інші форми опитування.

3.2. Персональні дані користувача обробляються в наступних цілях:

– ідентифікація суб’єкта персональних даних при його безпосередньому зверненні до контролера персональних даних;

– проведення відбіркових процедур, що передують ухваленню рішення контролером персональних даних рішення про його прийом / відмову в прийомі на роботу, включаючи співбесіду, тестування, уточнення викладених відомостей і даних, наведення довідок по попередніх і останньому місцях роботи, підстави звільнення, отримання відгуків про навички і якості як працівника;

– включення їх в базу даних потенційних працівників на випадок появи в штатному розкладі контролера персональних даних відповідних вакантних посад, які можуть бути запропоновані суб’єкту персональних даних, які не відкликали свою згоду на обробку персональних даних;

– обміну з суб’єктом персональних даних повідомленнями і інформацією, пов’язаними з використанням сайту і в процесі прийняття контролером персональних даних рішення про його прийом / відмову в прийомі на роботу.

3.3. Компанія обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб’єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується не обов’язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації. Компанія не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні і світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

3.4. Персональна ідентифікаційна інформація (персональні дані) означає інформацію, яка дозволяє нам конкретно знати, хто Ви є. Дана інформація може зберігатися в наших  базах даних у зв’язку з минулим чи поточним співробітництвом з Вами або з огляду на те, що, на нашу думку, Вам може бути цікаво отримувати від нас матеріали про нашу діяльність та послуги. Це дозволяє нам більш ефективно управляти нашими відносинами, удосконалювати наш сайт і послуги, пропоновані Вам, а також здійснювати таргетування матеріалів, які ми можемо направляти Вам, за інтересами.

3.5 Неперсоніфікована ідентифікаційна інформація  означає інформацію виключно статистичного характеру, яка сама по собі не ідентифікує конкретних фізичних або юридичних осіб, і яка залежить від відвідувань Вами сайту. Наприклад, ця інформація може включати в себе ІР-адресу, з якої Ви здійснюєте доступ до інтернету, дату і час доступу до сайту, а також адреса веб-сайту, з якого Ви по посиланню перейшли безпосередньо на сайт. Ця інформація використовується в зведеній формі для підвищення корисності і привабливості сайту для користувачів.

3.6. Ми просимо Вас повідомляти лише ті персональні дані, які необхідні для надання обраної Вами послуги, отримання інформаційної розсилки або відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію. У той же час, якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх із необхідним рівнем захисту.

4. Обробка персональних даних

4.1. Обробка і зберігання персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних Сайту.

4.2 Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою: www.performia.com

4.3 Ваші персональні дані обробляються з дотриманням законів України, у тому числі, але не виключно: «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію».

4.4. Персональні дані обробляються змішаним способом, тобто за допомогою поєднання таких способів обробки, як збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передача), знеособлення, блокування, знищення, з використанням засобів автоматизації або без таких.

4.5.  Підставами для обробки персональних даних є:

1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;

2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень;

3) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних;

4) захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних;

5) необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом;

6) необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

4.6. Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу. Суб’єкт персональних даних повідомляється про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані: в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта персональних даних; в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору персональних даних.

4.7. Накопичення персональних даних передбачає дії щодо поєднання та систематизації відомостей про фізичну особу чи групу фізичних осіб або внесення цих даних до бази персональних даних.Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них.

4.8. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

4.9. Ми поважаємо Ваше право вибирати, якими способами ми збираємо, використовуємо та розкриваємо Вашу персональну інформацію. Ми також надаємо посилання на «відмову» в новинних або рекламних електронних листах, щоб Ви могли проінформувати нас, що Ви проти отримання від нас даної кореспонденції в майбутньому.

5.Термін зберігання даних

5.1. Термін зберігання персональних даних складає 10 (десять) років, після закінчення яких вони знищуються без повідомлення суб’єкта персональних даних або отримання його згоди на це, якщо тільки раніше закінчення зазначеного терміну зберігання персональних даних суб’єкт персональних даних не відкликав дану згоду, направивши відповідне повідомлення розпоряднику по електронній пошті за адресою: info@performia.ua, або знищивши свої персональні дані, скориставшись відповідною функцією програми.

5.2. Після того, як суб’єкт персональних даних перестав бути користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.

5.3. Ми не будемо зберігати Ваші дані довше, ніж це необхідно для виконання мети, для якої вони обробляються, або для дотримання встановлених законом вимог. Щоб визначити відповідний період зберігання, ми визначаємо характер і категорію персональних даних, цілі, для яких ми їх обробляємо, і чи можемо ми досягти цих цілей за допомогою інших засобів.

6.Використання файлів Cookie

6.1. Ми використовуємо файли cookies та інші веб-технології для збору інформації і підтримки певних функцій наших сайтів. Наприклад, ми використовуємо ці технології для:

  • збору інформації про способи використання наших сайтів відвідувачами на відвідуваних сторінках, на яких використовуються посиланнях і тривалості перебування на кожній сторінці;

  • визначення ефективності наших рекламних кампаній і управління ними;

  • підтримки функцій наших сайтів, наприклад, для усунення необхідності повторно вводити вхідні відомості, що вже знаходяться в нашій базі даних, або повторно ставити налаштування, вже задані при минулих відвідуваннях наших сайтів; для персоналізації роботи з нашими сайтами.

6.2. Інформація, яка збирається за допомогою зазначених веб-технологій, не дозволяє ідентифікувати Вас особисто. Проте, Вами був створений профіль користувача, наприклад, шляхом реєстрації в захищеному паролем розділі одного з наших сайтів, ми можемо пов’язати інформацію, зібрану нами за допомогою веб-технологій, з іншою інформацією, яка ідентифікує Вас особисто.

6.3.Якщо Ви не хочете отримувати файли cookies, то Ви можете налаштувати у Вашому браузері відхилення цих файлів. Крім того, Ви також можете видалити наші файли cookies після відходу з сайту. Хоча Ви не зобов’язані завантажувати наші файли cookies  при відвідуванні наших сайтів, якщо Ви налаштували відхилення файлів cookies в Вашому браузері, Ви не зможете користуватися всіма функціями наших сайтів.

6.4.Також ми можемо розсилати Вам push-повідомлення, Skype, Viber, WhatsApp та інші повідомлення за допомогою різних ОТТ-додатків, SMS-повідомлень, повідомлень іншого типу/засобу передачі для того, щоби повідомити Вам інформацію про спеціалізовані заходи та дізнатися про Ваші побажання щодо участі/відвідування даних заходів.

7. Безпека неповнолітніх

7.1.Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. Компанія дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, в зв’язку з чим, зі свого боку, Компанія звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використання тих чи інших сервісів Сайту.

8. Права суб’єкта персональних даних

8.1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.

8.2.Суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

8.3. При створенні Вами облікового запису або особистого профілю на одному з наших сайтів Ви зможете здійснювати доступ до або актуалізацію деяких або всіх Ваших відомостей на сторінці налаштувань облікового запису або профілю.

8.4. Інші права суб’єктів персональних даних відповідно до GDPR

  • Право на інформацію;

  • Право на виправлення даних про Вас;

  • Відкликання згоди на обробку персональних даних і право на забуття;

9.Видалення та знищення персональних даних

9.1. Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог закону.

9.2. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:

1) закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;

2) припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та володільцем чи розпорядником, якщо інше не передбачено законом;

3) видання відповідного припису Уповноваженого або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого;

4) набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

10. Взаємодія Компанії з третіми особами стосовно персональних даних

10.1.Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці.

10.2. Ми надаємо спільний доступ до персональної інформації компаніям і організаціям, які надають послуги від нашого імені, або Партнерам, які допомагають нам здійснювати надання наших послуг. Ці треті особи в силу дії договорів про конфіденційність зобов’язані використовувати персональну інформацію, до якої ми надаємо їм спільний доступ, виключно для надання послуг із застосуванням комерційно обгрунтованих заходів захисту конфіденційності та безпеки Вашої персональної інформації.

10.3. Ми надаємо спільний доступ до персональної інформації, яка збирається за допомогою нашого сайту працівникам ТОВ “ПЕРФОРМІЯ ЦЕНТР-УКРАЇНА” – фізичним особам які є процесорами персональних даних.

10.4. Ваша персональна інформація може передаватися компаніям, які придбали корпоративні права або активи ТОВ “ПЕРФОРМІЯ ЦЕНТР-УКРАЇНА”, або один з наших бізнесів, наприклад, в результаті продажу, злиття, реорганізації або ліквідації. У разі такого переходу контролю, компанія користується Вашою персональною інформацією з урахуванням реальної політики і заявлених нам Ваших переваг по конфіденційності.

10.5. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв’язку з чим, Компанія рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб- сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими Вас можуть ідентифікувати.

10.6. Ми маємо право розголошувати персональні дані, коли ми сумлінно вважаємо, що розголошення відповідає законодавству, згідно постанови суду або рішення іншого правоохоронного органу. Ми також вправі розголошувати персональну інформацію для запобігання або розслідування можливих злочинів, включаючи шахрайство або крадіжки персональних даних, для примусового виконання або застосування наших умов користування онлайновими ресурсами або інших угод, а також для захисту своїх власних прав або майна або прав власності або безпеки наших користувачів чи інших осіб.

11.Захист персональних даних та умови доступу

11.1 Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Компанії.

11.2 Компанія забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

11.3. Компанія надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Компанії. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

11.4. Забезпечення безпеки персональних даних досягається, зокрема, наступними способами:

– призначена особа, відповідальна за організацію обробки персональних даних;

– організовано проведення періодичних перевірок умов обробки персональних даних в цілях здійснення внутрішнього контролю відповідності обробки персональних даних встановленим вимогам;

– працівники розпорядника, які безпосередньо здійснюють обробку персональних даних, ознайомлені з положеннями законодавства України про персональні дані (в тому числі з вимогами до захисту персональних даних), локальними актами з питань обробки персональних даних;

– здійснюється облік носіїв персональних даних;

– вживаються заходи щодо виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних та припинення такого доступу;

– встановлені правила доступу до персональних даних, а також забезпечується реєстрація та облік всіх дій, що здійснюються з персональними даними;

– забезпечується відновлення персональних даних, модифікованих або знищених внаслідок несанкціонованого доступу до них.

11.5. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

11.6 Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі – запит) до персональних даних володільцю персональних даних.У запиті зазначаються:

1) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи – заявника);

2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи – заявника);

3) прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;

5) перелік персональних даних, що запитуються;

6) мета та/або правові підстави для запиту.

11.7. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

11.8. Ми користуємося комплексною програмою безпеки даних, що включає в себе комерційно обґрунтовані адміністративні, фізичні і технологічні заходи безпеки, для захисту Вашої персональної інформації від несанкціонованого доступу, використання, несанкціонованого або випадкового руйнування, зміни або розкриття. Хоча ми приймаємо комерційно обґрунтовані запобіжні заходи для забезпечення рівня безпеки, ми не можемо гарантувати абсолютну безпеку інформації, що надається по інтернету або зберігається в наших базах даних від  злочинного втручання третіх осіб (хакерські атаки).

12.Внесенян змін до Політики

12.1. До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства. У випадку внесення істотних змін до цієї Політики розпорядником буде розміщено повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Ви не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі, це означатиме, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики.

12.2.Чинна Політика опубліковується розпорядником на сайті Компанії.

13.Контрактні дані з питань, пов’язаних з політикою конфіденційності:

При наявності питань по цій Політиці або нашим практикам конфіденційності, надішліть електронного листа або письмове повідомлення відповідальній особі по конфіденційності даних

ТОВ “ПЕРФОРМІЯ ЦЕНТР-УКРАЇНА”.
тел.
: +38 067 556 30 99
E-mail:
info@performia.ua